Minor Research Project


MINOR RESEARCH PROJECT REPORT- MS Madhuri Nigudkar

MINOR RESEARCH PROJECT REPORT- MS Suman Mundkur

MINOR RESEARCH PROJECT REPORT- Mrs. Vidya R. Thakur

MINOR RESEARCH PROJECT REPORT- Dr. Neera Barooah

MINOR RESEARCH PROJECT REPORT- MS Roshni Dange

MINOR RESEARCH PROJECT REPORT- Mrs. Hemani Malhotra

MINOR RESEARCH PROJECT REPORT- Mrs. Sulakshana Mohan Mane